จุดประสงค์โครงสร้างรายวิชาติดต่อเรา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
  หลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่สัตว์  
       ความแตกต่างของโครงสร้างของร่างกายของสัตว์สามารถบ่งบอกถึงวิวัฒนาการและต้นกำเนิดของ
สัตว์แต่ละชนิดได้และสามารถนำมาใช้ในการจัดหมวดหมู่ของสัตว์ได้ด้วย สัตว์ที่มีโครงสร้างที่คล้ายคลึง
กันหรือโครงสร้างที่มีต้นกำเนิดมาด้วยกันจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงวิวัฒนาการ การจัดหมวดหมู่ของสัตว์จะอาศัยลักษณะของโครงสร้างของร่างกายเป็นหลัก โดยเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่าง ซึ่งความ
เหมือนของโครงสร้างต่างๆ นั้นเกิดจากการที่สัตว์เหล่านั้นผ่านขบวนการทางวิวัฒนาการที่เหมือนกัน ดังนั้นการจัดหมวดหมู่จึงเป็นการบอกว่าสัตว์แต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์กับสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งหรือไม่ สามารถแบ่งออกเป็นพวก monophyletic group และพวก polyphyletic groups (อธิบายเพิ่มเติม) เมื่อมีการเปรียบเทียบลักษณะ
โครงสร้างของสัตว์แล้วพบว่ามีบรรพบุรุษร่วมกัน จะเรียกว่า มีลักษณะที่เป็น homology ซึ่งมีต้นกำเนิดที่แตกต่างจากพวก analogy ซึ่งเป็นลักษณะเกิดจากการปรับตัวของสัตว์ (อธิบายเพิ่มเติม)
 
     
     
 
<<ย้อนกลับ>>