จุดประสงค์โครงสร้างรายวิชาติดต่อเรา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
     
       จากการศึกษาการจัดโครงสร้างของร่างกายของสัตว์โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ นั้น ทำให้สามารถจัด
จำแนกสัตว์ออกเป็นไฟลัมต่างๆ ได้ ซึ่งจำนวนไฟลัมของสัตว์ที่อ้างถึงในเอกสารอ้างอิงต่างๆ จะแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากนักชีววิทยาแต่ละท่านมีข้อโต้แย้งกันในแต่ละลักษณะที่แตกต่างกันหรือเหมือนกัน อย่างไรก็ตามสามารถจัดจำแนกสัตว์ในกลุ่มใหญ่ๆ ที่มีโครงสร้างและลักษณะเฉพาะที่เด่นชัดออกได้ และเมื่อพิจารณาจากขั้นตอนของวิวัฒนาการของสัตว์เหล่านี้ทำให้สามารถจัดจำแนกสัตว์ตามการวิวัฒนาการได้เป็น 4 กลุ่ม คือ Parazoa (อธิบายเพิ่มเติม) , Radiata (อธิบายเพิ่มเติม) , Protostomia(อธิบายเพิ่มเติม) , และ Deuterostomia (อธิบายเพิ่มเติม)
 
     
     
     
 
<<ย้อนกลับ>>