ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
     
     
 

   1. การจัดโครงสร้างของเซลล์ การที่ร่างกายประกอบด้วยเซลล์ที่มีการจัดเรียงตัวที่แตกต่างกันไป
       1.1 Cellular Grade เป็นการที่เซลล์มาอยู่รวมกันและแต่ละเซลล์ยังสามารถ
ดำรง ชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง เช่น ฟองน้ำ (Phylum Porifera)
       1.2 Cell-tissue Grade เซลล์ที่มีหน้าที่เดียวกันจะมาอยู่รวมกันเป็นเนื้อเยื่อต่างๆ และทำงานประสานกัน การรวมตัวกันแบบนี้จะเริ่มพบในสัตว์พวกที่อยู่ใน Phylum Cnidaria
       1.3 Tissue-organ Grade เนื้อเยื่อต่างๆหลายชนิดจะมารวมกันเป็นอวัยวะเพื่อทำหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจง ลักษณะนี้จะพบในพวกหนอนตัวแบน (Phylum Platyhelminthes)
       1.4 Organ-system Grade คือ ระบบอวัยวะ เกิดจากการที่อวัยวะต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันจะมาทำงานร่วมกันเป็นระบบ ทำให้ร่างกายสามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้น เช่น ระบบย่อยอาหาร จะประกอบด้วยอวัยวะหลายอวัยวะมาทำงานร่วมกัน

 
     
 
*คลิกที่รูปสามารถขยายได้*