ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 

   2. การเรียงตัวของชั้นเนื้อเยื่อ การที่เนื้อเยื่อต่างๆ มาอยู่รวมกันจะต้องมีการเรียงตัวกันเป็นชั้นๆ เพื่อให้สามารถทำงานประสานกันได้ แบ่งการจัดเรียงตัวของชั้นเนื้อเยื่อออกเป็น
       2.1 Diploblastic organization เป็นการรวมกันของเซลล์มาอยู่รวมกันเป็นชั้นเนื้อเยื่อ 2 ชั้นคือ ชั้น ectoderm ซึ่งอยู่ด้านนอกของร่างกาย และชั้น endoderm ซึ่งเป็นชั้นที่เป็นผนังด้านในของช่องทางเดินอาหาร ส่วนที่อยู่ตรงกลาง เรียกว่า mesoglea ลักษณะการจัดเรียงตัวแบบนี้จะพบในไฮดราและ แมงกะพรุน (Phylum Cnidarian)
      2.2 Triploblastic organization การเรียงตัวของชั้นเนื้อเยื่อ 3 ชั้นเกิดขึ้นโดยที่ชั้น ectoderm
จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นชั้นนอกสุดของผนังลำตัว ชั้น endoderm เปลี่ยนเป็นผนังทางเดินอาหาร ชั้น mesoderm จะอยู่ตรงกลางและเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อบุ หรือกล้ามเนื้อต่างๆ ลักษณะของการจัดเรียงตัวของชั้นเนื้อเยื่อแบบนี้จะพบในสัตว์พวกอื่นๆ นอกเหนือจากสัตว์พวกที่อยู่ในไฟลัมไนดาเรีย

 
 

ลักษณะการขัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อแบบ 2 ชั้น (diploblastic) และแบบ 3 ชั้น (triploblastic) (www.biology.kenyon.edu)
 
     
 
*คลิกที่รูปสามารถขยายได้*