ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 

   4. ช่องว่างภายในลำตัว (body cavity) สัตว์พวกที่มีสมมาตรแบบครึ่งซีก จะมีลักษณะของช่องว่างภายในลำตัวที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
       4.1 Acoelomate สัตว์ที่ไม่มีช่องว่างภายในลำตัว ในระหว่างชั้น endoderm และ ectoderm จะมี solid mass ของเซลล์ที่ เรียกว่า parenchyma ทำให้ไม่มีช่องว่างภายในลำตัว พบในสัตว์ที่อยู่ใน Phylum Platyhelminthes ( หนอนตัวแบน )
       4.2 Pseudocoelomate สัตว์ที่มีช้องลำตัวแบบเทียม จะมีช่องว่างอยู่รอบๆ ท่อทางเดินอาหารและอวัยวะภายในซึ่งเป็นชั้น endoderm แต่จะไม่มีชั้น mesoderm มาบุชั้น endoderm นี้ เนื่องจากชั้น mesoderm จะบุเฉพาะส่วนของผนังลำตัวซึ่งเป็นชั้น ectoderm ทำให้เกิดช่องลำตัวเทียม (pseudocoelom) พบในสัตว์ที่อยู่ใน Phylum Rotifera, Nemertea และ Nematoda
      4.3 Coelomate สัตว์ที่มีสมมาตรแบบครึ่งซีกและมีการจัดเรียงตัวของชั้นเนื้อเยื่อแบบ 3 ชั้นพวกที่เหลือจะเป็นพวกที่มีช่องว่างลำตัวที่แท้จริง (true coelom หรือ eucoelomate) ช่องว่างภายในลำตัวด้านที่ติดกับอวัยวะภายในและด้านที่ติดกับผนังลำตัวจะถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อชั้น mesoderm

 
 


ลักษณะของช่องว่างภายในลำตัวแบบต่างๆ(www.dragon.seowon.ac.kr)

 
     
 
*คลิกที่รูปสามารถขยายได้*