ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 

   5.ความแตกต่างของการพัฒนาการของตัวอ่อน (embriogenic development) เมื่อมีการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองเพศจะได้ไซโกต ซึ่งรูปแบบของการแบ่งตัวในระยะ early cleavage ของไซโกตที่มีจำนวนเซลล์ 8 เซลล์ จะมีความแตกต่างของการจัดเรียงตัวของเซลล์อยู่ 2 รูปแบบ ทำให้สามารถแบ่งสัตว์พวกที่มีช่องลำตัวที่แท้จริงออกเป็น 2 พวก คือ
       5.1 Protostome สัตว์พวกนี้กลุ่มของเซลล์ที่เรียงตัวอยู่ด้านบนจะมีการหมุนตัว ทำให้เซลล์เกิดการเรียงตัวใหม่สลับแถวกัน เรียกว่า spiral cleavage หรือ determinate cleavage
       5.2 Deuterostomes กลุ่มของเซลล์ทั้ง 8 เซลล์ จะไม่มีการหมุนตัว ทำให้เซลล์มีการเรียงตัวเป็นแนวเดียวกัน เรียกว่า radial cleavage หรือ indeterminate cleavage

 
 
 
     
 
*คลิกที่รูปสามารถขยายได้*