ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 

      เมื่อกลุ่มเซลล์ที่พัฒนามาจาก cleavage นี้มีการแบ่งเซลล์ต่อไปจะได้กลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า blastula ซึ่งภายในมีช่องว่างที่เต็มไปด้วยของเหลว (blastocoel) หลังจากนั้นจะผ่านขบวนการ gastrulation ซึ่งเป็นขบวนการจัดเรียงตัวของชั้นเซลล์ให้เป็นชั้นเนื้อเยื่อ ด้านหนึ่งของชั้นเนื้อเยื่อจะพับตัวเข้าด้านในคล้ายถุงและ form ตัวเป็น endoderm ด้านในที่โค้งเข้าเป็นถุงเรียกว่า archenteron ส่วนช่องเปิด คือ blastopore ชั้น endoderm ที่อยู่ด้านในจะพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มทางเดินอาหาร และเมื่อ mesoderm มีการ form ตัวเพื่อเกิดช่องว่างภายในลำตัว (coelomic cavity) พวก protostome จะเกิดช่องว่างในลักษณะ schizocoelous ส่วนพวก deuterostome จะเกิดช่องว่างแบบ enterocoelous เมื่อมีการพัฒนาการทำให้เกิดช่องเปิดที่สองด้านตรงข้ามกับ blastopore ทำให้เกิดเป็นท่อทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ ในพวก protostome ช่องเปิดของ blastopore จะพัฒนาไปเป็นช่องปากและ anus จะพัฒนามาจากช่องเปิดที่สอง ซึ่งพบในสัตว์ที่อยู่ในไฟลัม Mollusca, Annelida, Arthropoda) ส่วนพวก deuterostome นั้น ช่องเปิด blastopore จะพัฒนาไปเป็น anus ในขณะที่ช่องเปิดที่สองที่เกิดขึ้นที่หลังจะพัฒนาไปเป็นช่องปาก สัตว์ที่มีพัฒนาการแบบนี้ คือสัตว์ที่อยู่ในไฟลัม Echinodermata, Hemichordata, Chordata

 
 


ความแตกต่างของการพัฒนาการของตัวอ่อนแบบ protostome และแบบ deuterostome (www.bio.miami.edu)

 
     
 
*คลิกที่รูปสามารถขยายได้*