หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   >>

โครงการอบรมนิสิตก่อนฝึกงาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2548)


โครงการสัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ครูประจำการ)
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2549)


โครงการอบรมรักษาคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ
(วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2548)


โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2548)


โครงการการฟิสิกส์สัมพันธ์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2548)


โครงการปฐมนิเทศ
(วันที่ 5 มิถุนายน 2549)


โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
(วันที่ 21 มกราคม 2549)


โครงการอบรมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548)


โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3
(วันที่ 12 - 14 มกราคม 2549)


โครงการทำบุญภาควิชาฟิสิกส์และบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 11 มกราคม 2549)


ครบรอบ 60 ปี รศ.สมนึก รมณีย์พิกุล
(วันที่ 9 มกราคม 2549)


Happy New year 2006 Physics
(วันที่ 28 ธันวาคม 2548)


โครงการลอยกระทง ภาควิชาฟิสิกส์
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดทางด้านพลังงาน
(วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2549)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2548
(18 - 20 สิงหาคม 2548)


บรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีการเคลือบและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง
(วันที่ 24 มิถุนายน 2548)


โครงการสัมมนาประเมินพัฒนาและปรับแผนการดำเนินงานประจำปี ภาควิชาฟิสิกส์
(วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2548)


โครงการ กิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 48
(3 พฤษภาคม 2548)


โครงการรับน้อง (ครูประจำการ) สาขาฟิสิกส์
(วันที่ 25 มีนาคม 2548)


โครงการอบรมดาราศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไปและครูสอนดาราศาสตร์
(วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2548)


โครงการอบรมดาราศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไปและครูสอนดาราศาสตร์
(วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2548)


อบรมดาราศาสตร์พื้นฐานโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548)


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรม LabVIEW
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548)


บรรยายให้ความรู้ดาราศาสตร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548)


ดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
(วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548)


ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/48 ภาควิชาฟิสิกส์
(19 มกราคม 2548)


แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
(29 ธันวาคม 2547)


การอบรมโปรแกรมเพื่อการออกแบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์
(23 - 25 พฤศจิกายน 2547)


ลอยกระทง
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547)


ลอยกระทง
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547)