หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   >>

อบรมการใช้เตาชีวมวลกับการเพาะเห็ด
(27-30 พฤษภาคม 2556)


โครงการฝึกทักษะทางวิชาเอกสำหรับนิสิต
(9-10 มีนาคม 2556)


ราชภัฏเพชรบูรณ์ดูงาน
(15 กุมภาพันธ์ 2556)


โครงการฟิสิกส์สู่ชุมชน โรงเรียนศึกษาลัยบางกระทุ่ม
(3 กุมภาพันธ์ 2556)


นักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎ์มาดูงาน
(15 กุมภาพันธ์ 2556)


โครงการทำบุญภาควิชา และบำเพ็ญประโยชน์
(ปีใหม่ 8มค56)


การดูดาวและบรรยายทางดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์
(22 ธันวาคม 55)


เลี้ยงน้ำชาและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
(3 ธันวาคม 55)


เลี้ยงน้ำชาและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
(3 ธันวาคม 55)


เลี้ยงน้ำชาและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
(3 ธันวาคม 55)


โครงการฟิสิกส์และดาราศาสตร์ชุมชน
(17-18 พ.ย. 2555)


ทดสอบ
(010101)


กิจกรรมอบรมนิสิตก่อนฝึกงาน
(1 กันยายน 2555)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2555
(16 - 18 สิงหาคม 2555)


โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิต
(24-25 พฤษภาคม 55)


อาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
(18 พค 55)


สัมภาษณ์นิสิต Admission ป.ตรี
(15 พฤษภาคม 2555)


สัมภาษณ์ ป.ตรี โควต้า
(12 กุมภาพันธ์ 55)