หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   >>

โครงการอบคมครูวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
(วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554)


งานฉลองบัณทิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2552
(4 ก.พ.2554)


การอบรมมาตรฐานระบบการจัดการของสากล (ISO50001)
(6-10 มกราคม 2554)


โครงการสถานีฟิสิกส์
(29-30 มกราคม 2554)


Seminar on Rrnewable Energy Application Focus on PV system
(26 มกราคม 545)


ม.ราชภัฏอุดรธานีมาดูงาน
(12 มกราคม 54)


โครงการทำบุญภาควิชาและบำเพ็ญประโยชน์ ปี 54
(13 ม.ค. 2554)


พบอาจารย์ที่ปรึกษา
(8 ก.ย.53)


ฟิสิกส์สัมพันธ์ 53
(20 ส.ค.53)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 53
(16-18 ส.ค. 53)


โครงการวัดมาตรฐานความรู้ทางฟิสิกส์
(9 กค.53)


โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตสาขาวัสดุศาสตร์
(21กค.53)


อบรมการใช้โปรแกรม SimaPro 16 กค.53
(16 กค.53)


โครงการฝึกทักษะนอกห้องเรียน
(1-2 กค. 53)


โครงการอบรมสาขาฟิสิกส์บริสุทธ์
(11 - 12 กรกฎาคม 2553)


บายศรีสู่ขวัญ
(1มิย.53)


ปฐมนิเทศ53
(31พค.53)


โครงการบรรยายวิชาการและงานวิจัย
(วันที่ 17 มิถุนายน 2553)


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
(15-27 มีนาคม 2553)


NewYear 2010 ภาคค่ำ
(4 มค.2553)


NewYear 2010
(4 มค.53)


Congratulation 52
(16 พ.ย. 52)


กิจกรรมนิสิตพบที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (2/2552)
(17 พฤศจิกายน 2552)


สัมภาษณ์ ฝนดาวตกลีโอ
(17 พฤศจิกายน 2552)


อบรมความรู้พื้นฐานทางช่าง 26-30 ตุลาคม 2552
(26-30 ตุลาคม 2552)


โครงการอบรมเชิง)ฏิบัติการ "การคำนวณทางด้านพลศาสตร์ของไหล และการส่งผ่านความร้อน"
(30-31 พฤษภาคม 2552)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
(23 พฤษภาคม 2552)


การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6
(4 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ.2552)


รางวัล สอวน.ฟิสิกส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 รร.เตรียมทหาร
(6 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ.2552)


อบรมครูแม่ไก่ ปตท.สผ.
(27 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2552)


อบรมครูวิทย์ สสวท
(20 ถึง 26 เมษายน พ.ศ.2552)


โครงการประเพณีสงกรานต์
(24 เมษายน 2551)


โครงการอบรมคอมพวิเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิต ( 3 - 4 พ.ย. 50)
(3/11/2550)


งานแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ รศ.สมนึก รมณีย์พิกุล
(28 กันยายน 2549)


โครงการฟิสิกส์สัมพันธ์
(วันที่ 7 กันยายน 2549)


โครงการศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์
(วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2549)


โครงการอบรมนิสิตก่อนฝึกงาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2548)


โครงการสัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ครูประจำการ)
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2549)


โครงการอบรมรักษาคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ
(วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2548)


โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2548)


โครงการการฟิสิกส์สัมพันธ์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2548)


โครงการปฐมนิเทศ
(วันที่ 5 มิถุนายน 2549)


โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
(วันที่ 21 มกราคม 2549)


โครงการอบรมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548)


โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3
(วันที่ 12 - 14 มกราคม 2549)


โครงการทำบุญภาควิชาฟิสิกส์และบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 11 มกราคม 2549)


ครบรอบ 60 ปี รศ.สมนึก รมณีย์พิกุล
(วันที่ 9 มกราคม 2549)


Happy New year 2006 Physics
(วันที่ 28 ธันวาคม 2548)


โครงการลอยกระทง ภาควิชาฟิสิกส์
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดทางด้านพลังงาน
(วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2549)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2548
(18 - 20 สิงหาคม 2548)


บรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีการเคลือบและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง
(วันที่ 24 มิถุนายน 2548)