หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   >>

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 53
(16-18 ส.ค. 53)


โครงการวัดมาตรฐานความรู้ทางฟิสิกส์
(9 กค.53)


โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตสาขาวัสดุศาสตร์
(21กค.53)


อบรมการใช้โปรแกรม SimaPro 16 กค.53
(16 กค.53)


โครงการฝึกทักษะนอกห้องเรียน
(1-2 กค. 53)


โครงการอบรมสาขาฟิสิกส์บริสุทธ์
(11 - 12 กรกฎาคม 2553)


บายศรีสู่ขวัญ
(1มิย.53)


ปฐมนิเทศ53
(31พค.53)


โครงการบรรยายวิชาการและงานวิจัย
(วันที่ 17 มิถุนายน 2553)


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
(15-27 มีนาคม 2553)


NewYear 2010 ภาคค่ำ
(4 มค.2553)


NewYear 2010
(4 มค.53)


Congratulation 52
(16 พ.ย. 52)


กิจกรรมนิสิตพบที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (2/2552)
(17 พฤศจิกายน 2552)


สัมภาษณ์ ฝนดาวตกลีโอ
(17 พฤศจิกายน 2552)


อบรมความรู้พื้นฐานทางช่าง 26-30 ตุลาคม 2552
(26-30 ตุลาคม 2552)


โครงการอบรมเชิง)ฏิบัติการ "การคำนวณทางด้านพลศาสตร์ของไหล และการส่งผ่านความร้อน"
(30-31 พฤษภาคม 2552)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
(23 พฤษภาคม 2552)


การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6
(4 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ.2552)


รางวัล สอวน.ฟิสิกส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 รร.เตรียมทหาร
(6 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ.2552)


อบรมครูแม่ไก่ ปตท.สผ.
(27 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2552)


อบรมครูวิทย์ สสวท
(20 ถึง 26 เมษายน พ.ศ.2552)


โครงการประเพณีสงกรานต์
(24 เมษายน 2551)


โครงการอบรมคอมพวิเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิต ( 3 - 4 พ.ย. 50)
(3/11/2550)


งานแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ รศ.สมนึก รมณีย์พิกุล
(28 กันยายน 2549)


โครงการฟิสิกส์สัมพันธ์
(วันที่ 7 กันยายน 2549)


โครงการศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์
(วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2549)


โครงการอบรมนิสิตก่อนฝึกงาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2548)


โครงการสัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ครูประจำการ)
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2549)


โครงการอบรมรักษาคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ
(วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2548)


โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2548)


โครงการการฟิสิกส์สัมพันธ์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2548)


โครงการปฐมนิเทศ
(วันที่ 5 มิถุนายน 2549)


โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
(วันที่ 21 มกราคม 2549)


โครงการอบรมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548)


โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3
(วันที่ 12 - 14 มกราคม 2549)


โครงการทำบุญภาควิชาฟิสิกส์และบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 11 มกราคม 2549)


ครบรอบ 60 ปี รศ.สมนึก รมณีย์พิกุล
(วันที่ 9 มกราคม 2549)


Happy New year 2006 Physics
(วันที่ 28 ธันวาคม 2548)


โครงการลอยกระทง ภาควิชาฟิสิกส์
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดทางด้านพลังงาน
(วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2549)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2548
(18 - 20 สิงหาคม 2548)


บรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีการเคลือบและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง
(วันที่ 24 มิถุนายน 2548)


โครงการสัมมนาประเมินพัฒนาและปรับแผนการดำเนินงานประจำปี ภาควิชาฟิสิกส์
(วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2548)


โครงการ กิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 48
(3 พฤษภาคม 2548)


โครงการรับน้อง (ครูประจำการ) สาขาฟิสิกส์
(วันที่ 25 มีนาคม 2548)


โครงการอบรมดาราศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไปและครูสอนดาราศาสตร์
(วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2548)


โครงการอบรมดาราศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไปและครูสอนดาราศาสตร์
(วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2548)


อบรมดาราศาสตร์พื้นฐานโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548)


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรม LabVIEW
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548)


บรรยายให้ความรู้ดาราศาสตร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548)


ดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
(วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548)