Responsive image
Responsive image

เงื่อนไขการขอใช้ห้องเรียน

กลุ่มอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์


1. Login เข้าสู่ระบบ แล้วกรอกรายละเอียดการขอใช้ห้องเรียนให้ครบถ้วน

2. ระบบจองห้องจะเปิดระบบ จองในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. เท่านั้น และต้องทำรายการจอง ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ (หากมีความจำเป็นต้องการจองห้อง/ยกเลิกเร่งด่วน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำอาคารโดยตรง)

3. กรณีจองห้องนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ให้ทำบันทึกข้อความ เรียน หัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

4. ระบบจองห้องเรียนอนุญาตให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ (งด จองห้องเรียน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน เนื่องจากอาจยังมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอน)

5. ขนาดของห้องที่ขอใช้ต้องมีความเหมาะสมกับจำนวนคน และลักษณะของการเรียนการสอน/กิจกรรม/โครงการ

6. การจองจะเสร็จสิ้นกระบวนการสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ได้รับการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ จากผู้บริหาร หรือผู้ที่รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติแล้ว เท่านั้น

7. กรณียกเลิกการใช้ห้องเรียนขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำอาคาร