Menu
หน้าแรก / ทำเนียบศิษย์เก่า
ทำเนียบศิษย์เก่า  
 
 
     
 
 
 
 
 
ฐิติมา  บุญทา
 
 
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติมา บุญทา
 
 
รหัสนักศึกษา : 55310425
 
 
ปีการศึกษา : 2555
 
 
รุ่น : SC34
 
 
ตำแหน่งงาน : ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 
 
 
วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล
 
 
ชื่อ-นามสกุล : วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล
 
 
รหัสนักศึกษา : 388888888
 
 
ปีการศึกษา : 2538
 
 
รุ่น : SC17
 
 
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
 
 
 
ณัฐวุฒิ เสือด้วง
 
 
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ เสือด้วง
 
 
รหัสนักศึกษา : 55313549
 
 
ปีการศึกษา : 2555
 
 
รุ่น : SC34
 
 
ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 
 
 
นายวรพล นันสุ
 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพล นันสุ
 
 
รหัสนักศึกษา : 55310586
 
 
ปีการศึกษา : 2555
 
 
รุ่น : 22
 
 
ตำแหน่งงาน : -
 
 
 
อมรรัตน์ ไวสาริกิจ
 
 
ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ ไวสาริกิจ
 
 
รหัสนักศึกษา : 55314324
 
 
ปีการศึกษา : 2555
 
 
รุ่น : SC34
 
 
ตำแหน่งงาน : -
 
 
 
นางสาวเบญจวรรณ  ขันโท
 
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจวรรณ ขันโท
 
 
รหัสนักศึกษา : 56311421
 
 
ปีการศึกษา : 2556
 
 
รุ่น : เคมี 28
 
 
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาปริญญาโท
 
 
 
นางสาวอริสา คงประยูร
 
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริสา คงประยูร
 
 
รหัสนักศึกษา : 56312091
 
 
ปีการศึกษา : 2556
 
 
รุ่น : เคมี28
 
 
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาปริญญาโท
 
 
 
ปาณิศา แสงนาค
 
 
ชื่อ-นามสกุล : ปาณิศา แสงนาค
 
 
รหัสนักศึกษา : 56311483
 
 
ปีการศึกษา : 2556
 
 
รุ่น : เคมี 28
 
 
ตำแหน่งงาน : นิสิตปริญญาโท
 
 
 
หนึ่งฤทัย  สุพรม
 
 
ชื่อ-นามสกุล : หนึ่งฤทัย สุพรม
 
 
รหัสนักศึกษา : 46314803
 
 
ปีการศึกษา : 2546
 
 
รุ่น : sc25
 
 
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
 
 
 
ธน ธนธำรงกุล
 
 
ชื่อ-นามสกุล : ธน ธนธำรงกุล
 
 
รหัสนักศึกษา : 47315197
 
 
ปีการศึกษา : 2547
 
 
รุ่น : SC26
 
 
ตำแหน่งงาน : ข้าราชการครู
 
 
 
วุฒิพงษ์ แก้วกลาง
 
 
ชื่อ-นามสกุล : วุฒิพงษ์ แก้วกลาง
 
 
รหัสนักศึกษา : 46318135
 
 
ปีการศึกษา : 2546
 
 
รุ่น : SC25
 
 
ตำแหน่งงาน : นักเคมี
 
 
 
สวรรยา จันทร์พุฒ
 
 
ชื่อ-นามสกุล : สวรรยา จันทร์พุฒ
 
 
รหัสนักศึกษา : 46318598
 
 
ปีการศึกษา : 2546
 
 
รุ่น : SC25
 
 
ตำแหน่งงาน : ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 
 
 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel. : 0-5596-3401-2
Fax. : 0-5596-3401
 
 
 
 
© 2015 Department of Chemistry Naresuan University. All rights reserved.