Menu
หน้าแรก / คณาจารย์ / เคมีวิเคราะห์
คณาจารย์  
 
 
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์  อุดแน่น
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น
 
 
ผศ.ดร.จินตนา  กล่ำเทศ
ผศ.ดร.จินตนา กล่ำเทศ
 
 
ผศ.ดร.สายรุ้ง  อวยพรกชกร
ผศ.ดร.สายรุ้ง อวยพรกชกร
 
 
ผศ.ดร.อรวรรณ  กฤตสุนันท์กุล
ผศ.ดร.อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล
 
 
ผศ.ดร. ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์
ผศ.ดร. ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์
 
 
ผศ.ดร.วิภารัตน์  เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
 
 
รศ.ดร.ปริญญา  มาสวัสดิ์
รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์
 
 
ผศ.ดร.อัจฉรา  อิ่มคำ พุฒคำ
ผศ.ดร.อัจฉรา อิ่มคำ พุฒคำ
 
 
ดร.สกุลนา วงค์สายปัน
ดร.สกุลนา วงค์สายปัน
 
 
 
 
 
 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel. : 0-5596-3401-2
Fax. : 0-5596-3401
 
 
 
 
© 2015 Department of Chemistry Naresuan University. All rights reserved.