Menu
หน้าแรก / คณาจารย์ / เคมีอินทรีย์
คณาจารย์  
 
 
ผศ.ดร.สริน  ศรีปรางค์
ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์
 
 
ผศ.ดร.สุรัตน์  บุญผ่อง
ผศ.ดร.สุรัตน์ บุญผ่อง
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.อนุสรณ์  วรสิงห์
ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.อนุสรณ์ วรสิงห์
 
 
ผศ.ดร.อุทัย  วิชัย
ผศ.ดร.อุทัย วิชัย
 
 
ผศ.ดร.ชนิสรา  ศรีวัฒนวรัญญู
ผศ.ดร.ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู
 
 
รศ.ดร.เมธา  รัตนากรพิทักษ์
รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์
 
 
รศ.ดร.บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์
รศ.ดร.บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์
 
 
ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม
ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม
 
 
ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย  สุพรม
ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม
 
 
Asst.Prof.Dr.Filip Kielar
Asst.Prof.Dr.Filip Kielar
 
 
ดร.ศุภนิมิต  เจียมพานิชกุล
ดร.ศุภนิมิต เจียมพานิชกุล
 
 
ดร.สุทธิชาติ เกิดผล
ดร.สุทธิชาติ เกิดผล
 
 
 
 
 
 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel. : 0-5596-3401-2
Fax. : 0-5596-3401
 
 
 
 
© 2015 Department of Chemistry Naresuan University. All rights reserved.