Menu
หน้าแรก / ปริญญาโท / วท.ม. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  
 
 
ชื่อหลักสูตร
 
ชื่อภาษาไทย : 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Master of Science Program in Industrial Chemistry
 
ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม : 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Master of Science (Industrial Chemistry)
 
ชื่อย่อ : 
 
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
M.S. (Industrial Chemistry)
 
ปรัชญาของหลักสูตร
 
สร้างองค์ความรู้ทางด้านเคมีอุตสาหกรรม ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการสอน และการวิจัย ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเคมีอุตสาหกรรม
2. มีทักษะความสามารถในการค้นคว้า วิจัย และหาความรู้ใหม่ๆ ในรูปขององค์รวมทางเคมีอุตสาหกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทางด้านเคมีอุตสาหกรรม
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel. : 0-5596-3401-2
Fax. : 0-5596-3401
 
 
 
 
© 2015 Department of Chemistry Naresuan University. All rights reserved.