Menu
หน้าแรก / ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร  
 
 
Template บทความ 4-6 หน้า วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
22 February, 2021
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
Template เอกสารประกอบ 3-5 หน้า สหกิจศึกษา
22 February, 2021
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงร่าง (Proposal) ภาควิชาเคมี
22 February, 2021
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
แบบฟอร์มคืนอุปกรณ์เคมีแก้ว สำหรับปริญญาตรี ฉบับใหม่
28 September, 2020
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
Label waste ESPReL ตามระบบ EESH มจธ.
22 September, 2020
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
แบบบันทึกปริมาณของเสียอันตราย ภาควิชาเคมี
22 September, 2020
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแล และให้คำปรึกษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของภาควิชาเคมี
06 August, 2020
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
คู่มือการใช้งาน e-learning ข้อสอบความปลอดภัย
01 June, 2020
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
แบบฟอร์มแจ้งการชำระคืนเครื่องแก้ว
05 April, 2019
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
 
 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel. : 0-5596-3401-2
Fax. : 0-5596-3401
 
 
 
 
© 2015 Department of Chemistry Naresuan University. All rights reserved.