Menu
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรมของภาควิชา  
 
 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563
25 August, 2020
 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง SC4-209 อาคารภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 
 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel. : 0-5596-3401-2
Fax. : 0-5596-3401
 
 
 
 
© 2015 Department of Chemistry Naresuan University. All rights reserved.