June 25, 2021

ข่าวทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาพระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีรวังโส

ตามที่ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับความประสงค์ของพระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีรวังโส จะมอบทุนการศึกษา ในส่วนค่าเทอมตลอดการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ทุน ให้กับนิสิตที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน…

ข่าวดีสำหรับนิสิตใหม่ ปี 2564

มาเรียนฟิสิกส์ด้วยกันครับ @มหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าวดีสำหรับนิสิตใหม่ มีทุนการศึกษาสำหรับค่าเทอมตลอดหลักสูตร สำหรับ