April 12, 2022

Month: April 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์

🎉ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา” “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ” 🎉🎉   #PhysicsNU #PhysicsMornor