February 28, 2020

การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญชวน นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง
แนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ…

นายปฐมพงษ์  พรมลี

นักวิชาการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

 

นายนฤพนธ์ ยอดเพชร

Enterprise Account Manager

บริษัท แอดวาน์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

 

พ.ต.ต.บุญญาภาส  เพ็งฤกษ์

นักวิทยาศาสตร์ สบ.2

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6

 

นางสาวพรปวีณ์ ดวงจันทร์ดี

ผู้บริหารบริษัท มิลาด้า เวิลด์ จำกัด

 

น.ส.สุดารัตน์ ด้วงมาก

นักวิชาการชั่งตวงวัด

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลก

 

ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
ณ ห้อง sc5-213 (Slope room)
เวลา 10.00-12.00 น.

#PhysicsNU