December 15, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร ประเสริฐปาลิฉัตร

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร ประเสริฐปาลิฉัตร

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์