December 26, 2019

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ มาส่องสุริยุปราคา เหนือท้องฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานหน้าตึกภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ช่วงเวลา 10.00 -14.00 น.