June 15, 2020

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันแรกพบนิสิตผ่านระบบออนไลน์ด้วย Microsoft Team และชมการถ่ายทอดสด

ผ่าน Facebook Live ของภาควิชาฟิสิกส์

https://www.facebook.com/PhysicsNaresuanUniversity/

คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  พบนิสิใหม่และผู้ปกครอง

ชี้แจงเรื่อง

การแนะนำภาควิชาฟิสิกส์

การลงทะเบียนและการเรียนผ่านระบบ www.reg.nu.ac.th

แนวทางการทำกิจกรรมและงานวิจัย ของภาควิชา

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

#PhysicsNU