June 28, 2021

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระชัย บงการณ์

ภาควิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระชัย บงการณ์

ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น

“ศาสตราจารย์”

*หมายเหตุ  ทั้งนี้ต้องรอมหาวิทยาลัยเสนอให้ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบต่อไป จึงสามารถใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์อย่างเป็นทางการได้

#PhysicsNU #PhysicsMornor