July 29, 2021

ขอแสดงความยินดีกับดร.จารุ จุติมูสิก

🔴ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
👍ขอแสดงความยินดีกับ
📌ดร.จารุ จุติมูสิก 🎉👏👏
👏👏👏(อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์)
🏆ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย (รุ่นใหม่) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2564
👍ด้านการอ้างอิงค่า H-Index ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS สูงที่สุด (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

#PhysicsNU #PhysicsMornor #SciNU #NU