September 4, 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดาภา วินาลัย

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวชนิดาภา วินาลัย

นิสิตภาควิชาฟิสิกส์

ได้รับ “รางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563”

#PhysicsNU #PhysicsMornor