September 4, 2021

หลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรพหุวิทยาการ)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Innovative Energy Technology and

Environment (Multidisciplinary)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • แผน 1 แบบสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
 • แผน 2 แบบ WIL (Work Integrated Learning) ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

 

การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ ที่เป็นไปตามข้อบังคับประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 6 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม จะมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการบูรณาการศาสตร์ทั้งสองด้านเข้าด้วยกันและมีการจัดกลุ่มเรียนวิชาเฉพาะด้านที่เน้นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะแต่ละด้าน ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าไปประกอบอาชีพในสายงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ทั้ง หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม สถาบัน/หน่วยงานวิจัย องค์การมหาชน สถานศึกษา เป็นต้น รวมถึงในส่วนของภาคเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมด้วยในตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้

 1.  นักวิจัย/นักปฏิบัติการ/ผู้ช่วยวิจัย/หรือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ประจำหน่วยวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานรัฐบาล เอกชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม
 2. อาจารย์/วิทยากร
 3. นักพัฒนาเทคโนโลยี/นักออกแบบเชิงเทคนิค/นักวิจัยและพัฒนา
 4. นักวางแผน/นักวิเคราะห์โครงการ/ผู้ตรวจสอบและควบคุมโครงการ
 5. ผู้ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ สินค้า/กระบวนการผลิต
 6. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน โรงงานควบคุม /อาคารควบคุม และโรงงานหรืออาคารนอกทั่วไป
 7. ผู้ควบคุมและตรวจสอบระบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม/ผู้จัดการด้านพลังงาและสิ่งแวดล้อม
 8. นักจัดการและวางแผนระบบงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม /ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 9. ผู้ประกอบการ

 

ดาวน์โหลดเกี่ยวกับหลักสูตร

คู่มือหลักสูตรสำหรับนิสิต รหัส 2565

Innovative energy technology and environment 65 (1)