October 20, 2021

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิต (ปริญญาเอก)

ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวพรพิมล กองขุนทด    สาขาฟิสิกส์

นางสาวจิราพร มหาวัน   สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

ได้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิต (ปริญญาเอก) หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจริงไม่เกิน 300,000 บาท)

#PhysicsMornor #PhysicsNU #SciNU #NU