November 1, 2021

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ท่านใหม่

📌🎉ภาควิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ👏👏👏
👩‍🏫 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ
🔴อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
🔴 ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น
🎖“รองศาสตราจารย์”🏆