December 14, 2021

กราบขอบพระคุณทุนจากพระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีรวังโส

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
?กราบขอบพระคุณ
?พระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีรวังโส
เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
?ได้มอบทุนการศึกษา 16,000 บาท สำหรับค่าเทอม
?? ให้กับนางสาวปิยาภรณ์ ประคองใจ
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

#PhysicsNU #PhysicsMornor #SciNU #NU