January 19, 2022

การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน

📣🔴ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต และผู้สนใจ 🔴

📌เข้าร่วมกับฟังการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากศิษย์เก่า…สู่ศิษย์ปัจจุบัน…
🎯🗓ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ผ่านโปรแกรม Microsoft team เวลา 10.00-12.00 น.
 
#PhysicsNU #SciNU #Mornor #NU #PhysicsMornor