January 31, 2022

ขอแสดงความยินดีกับดร.จารุ จุติมูสิก

???ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับ???
? ดร.จารุ จุติมูสิก
? อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
? เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
? “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”?