January 31, 2022

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ท่านใหม่

🎉🔥📣ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ👏👏👏
🧑 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร ทองทา
📌 อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
📌 เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
🎯 “รองศาสตราจารย์”🎯