April 12, 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์

?ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ
“รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา”
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ” ??

 

#PhysicsNU #PhysicsMornor