February 22, 2020

 F04015 อาจารย์ธัญญา อุดอ้าย

อาจารย์ ธัญญา อุดอ้าย

ติดต่อ

ห้องทำงาน : SC5-316/2
เบอร์โทรศัพท์ : 055-963562
โทรสาร : 055-363501
อีเมล : thanyau@nu.ac.th

ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์

การศึกษา : 

ปริญญาตรี  วท.บ. (ฟิสิกส์)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตพิษณุโลก), 2530

ปริญญาโท  วท.ม. (ฟิสิกส์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

ปริญญาโท  MSc (Computing Science) Newcastle University (UK), 2543

 

รางวัลที่เคยได้รับ :   –

ประวัติการทำงาน

2534–2539     :  อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2536–2540     :  หัวหน้าฝ่ายธุรกิจสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz

2540–2542     :  รองหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร  FM 107.25 MHz

2548-2550     :  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและนโยบาย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551- 2552     :  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

2539–ปัจจุบัน   :  อาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประสบการณ์ด้านการสอน :  

001245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน, 268103 ฟิสิกส์ทั่วไป, 261494 การฝึกงาน, 261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น, 261101 ฟิสิกส์ 1, 261102 ฟิสิกส์2, 261371 ดาราศาสตร์ 1, 261201 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์, 261231 คลื่นและการสั่นสะเทือน, 261497 สัมมนาฟิสิกส์, 261498 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี, 261499 สหกิจศึกษา.

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :  ฟิสิกส์-ดาราศาสตร์, ฟิสิกส์ประยุกต์,

ผลงานทางด้านวิชาการ/วิจัย :

วิทยานิพนธ์

 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี “การตรวจเช็ค IC TTL ด้วย Apple II”
 2. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท “ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของอุกกาบาต (Positions and Motions of Meteors)”
 3. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท “Animation of Concepts in Parallel Programming”,

งานวิจัย/บริการสังคม

 1. วิจิตร อุดอ้าย, สัมฤทธิ์ โม้พวง, อนุสรณ์ วรสิงห์ และ ธัญญา อุดอ้าย. (2552 และ 2555). โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. ทุน งปม.แผ่นดิน 2552 และ 2555โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้วิจัยร่วม).
 2. วิจิตร อุดอ้าย, สัมฤทธิ์ โม้พวง, อนุสรณ์ วรสิงห์ และ ธัญญา อุดอ้าย. (2553-2555). โครงการพัฒนาการผลิตถ่านอัดแท่งและน้ำส้มควันไม้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. ทุน งปม.แผ่นดิน 2553, 2554 และ 2555 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้วิจัยร่วม).
 3. วิจิตร อุดอ้าย, สัมฤทธิ์ โม้พวง, สมบัติ ชื่นชูกลิ่น, วิชาญ อมรากุล, สิริรัตน์ แสนยงค์ และ ธัญญา อุดอ้าย. (2554). โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก. ทุน สกอ. 2554 (ผู้วิจัยร่วม).
 4. วิจิตร อุดอ้าย, สัมฤทธิ์ โม้พวง และธัญญา อุดอ้าย. (2556). การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชน. ทุน งปม. แผ่นดิน 2556 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้วิจัยร่วม).
 5. วิจิตร อุดอ้าย, สัมฤทธิ์ โม้พวง และธัญญา อุดอ้าย. (2556). การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรผสม. ทุน งปม. แผ่นดิน 2556 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้วิจัยร่วม).
 6. วิจิตร อุดอ้าย, สัมฤทธิ์ โม้พวง และธัญญา อุดอ้าย. (2556). หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน. ทุนกระทรวงวิทย์ฯ 2556 (ผู้วิจัยร่วม).
 7. วิจิตร อุดอ้าย, สัมฤทธิ์ โม้พวง, ธัญญา อุดอ้าย และนพดล ศีลไพศาลสมบูรณ์. (2556). การวางระบบก๊าซชีวภาพให้บริสุทธิ์ของชุดต้นแบบขนาดเล็ก. ทุน วช. 2556 (ผู้วิจัยร่วม).
 8. ธัญญา อุดอ้าย และสมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์. (2557). การศึกษาสมรรถนะของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบคอนกรีตเปลือยเพื่อการผลิตน้ำร้อน. ทุน งปม.รายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 (1กพ56-31 มค57 หัวหน้าโครงการ).
 9. วิจิตร อุดอ้าย, สัมฤทธิ์ โม้พวง และธัญญา อุดอ้าย (2557). โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำเกษตรปลอดภัย. ทุน งปม. แผ่นดิน 2557 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้วิจัยร่วม).
 10. วิจิตร อุดอ้าย, สัมฤทธิ์ โม้พวง และธัญญา อุดอ้าย. (2558). หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน. ทุนกระทรวงวิทย์ฯ 2558 (ผู้วิจัยร่วม).
 11. วิจิตร อุดอ้าย, สัมฤทธิ์ โม้พวง, อนุสรณ์ วรสิงห์ และ ธัญญา อุดอ้าย.(2558). โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยสู่ชุมชนบูรณาการกับภูมิปัญญาไทย. ทุน งปม. แผ่นดิน 2558 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้วิจัยร่วม).
 12. ธัญญา อุดอ้าย และธีระชัย บงการณ์. (2559). ผลของปริมาณ x ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x) NKLNST-xBCTZ ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้. ทุน งปม. รายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 (หัวหน้าโครงการ).
 13. ธัญญา อุดอ้าย และธีระชัย บงการณ์. (2559). การประดิษฐ์เซรามิกเทอร์โมอิเล็กตริก Ca1-2xYbxBixMnO3 ด้วยวิธีการเผาไหม้. ทุน งปม. รายได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 (หัวหน้าโครงการ).
 14. ธัญญา อุดอ้าย และธีระชัย บงการณ์. (2560). ผลของปริมาณเชื้อเพลิงที่มีต่อสมบัติของเซรามิก KNLNTS ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้. ทุน งปม. รายได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 (หัวหน้าโครงการ).

บทความ/หนังสือ/รายงาน

 1. ธัญญา นาวีสิทธิ์. (2536). คู่มือการสอนดาราศาสตร์. คู่มือการสอนวิชาดาราศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 2. ธัญญา นาวีสิทธิ์. (2537).ศัพท์ดาราศาสตร์. ทางช้างเผือก : สารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปีที่ 13
  ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-สิงหาคม 2537, หน้า 42.
 3. ธัญญา นาวีสิทธิ์. (2538).ศัพท์ดาราศาสตร์. ทางช้างเผือก : สารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปีที่ 14
  ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2538 , หน้า 23-25.
 4. ธัญญา นาวีสิทธิ์. (2538).ศัพท์ดาราศาสตร์.ทางช้างเผือก : สารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปีที่ 14
  ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2538, หน้า 32-35.
 5. ธัญญา นาวีสิทธิ์. (2538).ศัพท์ดาราศาสตร์. ทางช้างเผือก : สารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปีที่ 14
  ฉบับที่ 3-4 กรกฏาคม-ธันวาคม 2538, หน้า 84-87.
 6. คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2538). การศึกษาและการวิจัยสุริยุปราคาเต็มดวง 24 ตุลาคม2538 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. รายงานสุริยุปราคาเต็มดวง 24 ตุลาคม 2538 ในประเทศไทย, หน้า 47-49.
 7. ธัญญา นาวีสิทธิ์. (2539).ศัพท์ดาราศาสตร์. ทางช้างเผือก : สารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปีที่ 15
  ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2539, หน้า 22-24.
 8. ธัญญา นาวีสิทธิ์. (2539).ศัพท์ดาราศาสตร์. ทางช้างเผือก : สารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปีที่ 15
  ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2539, หน้า 92-94.
 9. ธัญญา นาวีสิทธิ์. (2539).ศัพท์ดาราศาสตร์. ทางช้างเผือก : สารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปีที่ 15
  ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2539, หน้า 151-153.
 10. ธัญญา นาวีสิทธิ์. (2539).ศัพท์ดาราศาสตร์. ทางช้างเผือก : สารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปีที่ 15
  ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2539, หน้า 216-219.
 11. ธัญญา นาวีสิทธิ์. (2540).อุกกาบาต (Meteor).ทางช้างเผือก : สารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปีที่ 16
  ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2540, หน้า 32-36.
 12. ธัญญา นาวีสิทธิ์. (2540).ศัพท์ดาราศาสตร์. ทางช้างเผือก : สารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปีที่ 16
  ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2540, หน้า 60.
 13. ธัญญา อุดอ้าย. (2540). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอุกกาบาต. ทางช้างเผือก : สารสมาคมดาราศาสตร์ไทย
  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2542, หน้า 31-39.
 14. ธัญญา อุดอ้าย. (2542). ฝนอุกกาบาต. ทางช้างเผือก : สารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2542, หน้า 51-54.
 15. คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์. (2539). คู่มือปฎิบัติการฟิสิกส์ 2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 16. คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์. (2539). คู่มือปฎิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 17. Udeye, T. & Phillips, C. (2002). PAJAMA: an object-oriented package for parallel matrix computations. Technical Report, no. 772, Department of Computing Science, University of Newcastle upon Tyne, http://www.cs.ncl.ac.uk/research/pubs/trs/papers/772.pdf
 18. คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์. (2547). E-learning วิชา 261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น. (E-learning). ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. http://www.sci.nu.ac.th/physics/elearning/IntroductoryPhysics/index.htmและhttp://learning.sci.nu.ac.th/ATutor/login.php
 19. คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์. (2547). เอกสารประกอบการสอนวิชา 001245 วิทยาศาสตร์ในชีวิต ประจำวัน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 20. จังหวัดเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 9 กระทรวงพลังงาน. (2548). โครงการศึกษาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการปี 2548 (จังหวัดเพชรบูรณ์). รายงานฉบับสมบูรณ์.
 21. Udeye, T., Jiajitsawat, S. & Bunmephiphit, C. (2014). Concrete Solar Collector for Hot Water Production in a Maushroom Cultivating Process. Proceedings the 6th National Science Research Conference; 20-21 March 2014; Burapha University, p408-413.
 22. วิจิตร อุดอ้าย, สัมฤทธิ์ โม้พวง, ธัญญา อุดอ้าย และ นพดล ศีลไพศาลสมบูรณ์. (2016). การออกแบบและติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพให้บริสุทธิ์ของชุดต้นแบบขนาดเล็ก. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 21(3): 279-286.
 23. Kornphom C., Udeye T. & Bongkarn T. (2017). The Preparation of Lead-free Bismuth Sodium Titanate Ceramics via the Solid State Combustion Technique. Integrated Ferroelectrics. Integrated Ferroelectrics. 177: 59-68.
 24. Kornphom C., Udeye T., Thongbai, P. & Bongkarn T. (2017). Phase Structures, PPT Region and Electrical Properties of New Lead-free KNLNTS-BCTZ Ceramics Fabricated via the Solid-state Combustion Technique. Ceramics International. 43: S182-S