February 22, 2020

 F04054 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุ จุติมูสิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุ จุติมูสิก

ติดต่อ

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ห้องทำงาน : SC5-308
เบอร์โทรศัพท์ : 3535
โทรสาร :
อีเมล : jaruj@nu.ac.th , jarutum@gmail.com

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์

การศึกษา :     

ปีที่จบ 2546          ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่จบ 2553          ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ความรู้ความชำนาญ : สารกึ่งตัวนำ, เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์, ab initio calculation, เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

วิทยานิพนธ์ : Local Structure of Magnesium Zinc Oxide   nanocrystals (โครงสร้างเฉพาะบริเวณของผลึกนาโนแมกนีเซียมซิงค์ออกไซด์);

อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์

ปีที่จบ 2559         ปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ความรู้ความชำนาญ : วัสดุแม่เหล็ก, เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ab initio calculation, Polarized Neutron Reflectivity

วิทยานิพนธ์ : Structural Characterization of Ferroic Materials  by  Advanced Spectroscopy (การหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างของวัสดุเฟร์โรอิกโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีขั้นสูง);

อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

 

รางวัลที่เคยได้รับ

ประสบการณ์ด้านการสอน

พ.ศ. 2549 – 2550       ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พ.ศ. 2554 – 2555       นักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher) สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

พ.ศ. 2559 – 2560       นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Assistant) สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

พ.ศ. 2560                  อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : วัสดุแม่เหล็ก (ferromagnetic material), การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของวัสดุขั้นสูง (Advanced material)

 

ผลงานทางด้านวิชาการ/วิจัย

Publications in International Journals

 1. Chandarak, J. Jutimoosik, S. Pojprapai, S. Srilomsak, S. Rujirawat and R. Yimnirun, “Synchrotron X-ray Absorption Study of Cu and Mn Doped BiFeO3-BaTiO3 Multiferroic Ceramics,” Ferroelectrics 422, 23-29 (2011).
 2. Sukit Limpijumnong, Jaru Jutimoosik, Nirawith Palakawong, Wantana Klysubun, Jiti Nukeaw, Mao-Hua Du, and Saroj Rujirawat, “Determination of miscibility in MgO-ZnO nanocrystal alloys by x-ray absorption spectroscopy” Phys. Lett. 99, 261901 (2011).
 3. Amitesh Paul, N Paul, C. Trautmann, S. Mattauch, Jaru Jutimoosik, Rattikorn Yimnirun, Saroj Rujirawat, Britta Höpfner, lver Lauermann, M. Lux-Steiner, and P. Böni, “Direct manipulation of the uncompensated antiferromagnetic spins in exchange coupled system by GeV ion irradiation” Phys. Lett. 100, 253102 (2012).
 4. Atipong Bootchanont, Jaru Jutimoosik, Sujittra Chandarak, Muangjai Unruan, Saroj Rujirawat, Rattikorn Yimnirun, Ruyan Guo and Amar Bhalla, “Investigation of Local Structure in BaTiO3-BaZrO3 System by Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy” Int. 0272-8842 (2012).
 5. Adul Harnwunggmoung, Ken Kurosaki, Atsuko Kosuga, Manabu Ishimaru, Theerayuth Plirdpring, Rattikorn Yimnirun, Jaru Jutimoosik, Saroj Rujirawat, Yuji Ohishi, Hiroaki Muta, and Shinsuke Yamanaka “Enhancement of thermoelectric properties of CoSb3-based skutterudites by double filling of Tl and In” Appl. Phys. 112, 043509 (2012).
 6. Zillner, A. Paul, J. Jutimoosik, S. Chandarak, T. Monor, S. Rujirawat, R. Yimnirun, X. Z. Lin, A. Ennaoui, Th. Dittrich, and M. Lux-Steiner “Lattice positions of Sn in Cu2ZnSnS4 nanoparticles and thin films studied by synchrotron X-ray absorption near edge structure analysis” Appl. Phys. Lett. 102, 221908 (2013).
 7. Amitesh Paul, N. Paul, Jutimoosik, Rattikorn Yimnirun, Saroj Rujirawat, Britta Höpfner, Iver Lauermann, M. Lux-Steiner, Stefan Mattauch and Peter Böni “Change in interface magnetism of an exchange-coupled system due to the presence of nonmagnetic spacers” Phys. Rev. B. 87, 014431 (2013).
 8. Sujittra Chandarak, Jaru Jutimoosik, Atipong Bootchanont, Muangjai Unruan, Pongsakorn Jantaratana, Shashank Priya, Sutham Srilomsak, Saroj Rujirawat, Rattikorn Yimnirun, “Local Structure of Magnetoelectric BiFeO3–BaTiO3 Ceramics Probed by Synchrotron X-Ray Absorption Spectroscopy”, J Supercond Nov Magn, 26: 455-461(2013).
 9. Amitesh Paul, Christoph Reitinger, Carmine Autieri, Biplab Sanyal, Wolfgang Kreuzpaintner, Jaru Jutimoosik, Rattikorn Yimnirun, Francis Bern, Pablo Esquinazi, Panagiotis and Peter Böni, “Exotic exchange bias at epitaxial ferroelectric-ferromagnetic interfaces” Phys. Lett. 105, 022409 (2014).
 10. Patrick Ziegler, Neelima Paul, Peter Müller-Buschbaum, Birgit Wiedemann, Wolfgang Kreuzpaintner, Jaru Jutimoosik, Rattikorn Yimnirun, Annette Setzer, Pablo Esquinazi, Peter Böni, and Amitesh Paul “Self-organization of Fe clusters on mesoporous TiO2 templates” Appl. Crystallogr. 47, 1921 (2014).
 11. Jaru Jutimoosik, Sitchai Hunpratub, Santi Maensiri, Saroj Rujirawat, and Rattikorn Yimnirun “On preferred Mn site in multiferroic BiFeO3: A view by synchrotron x-ray absorption near edge structure spectroscopy” Appl. Phys. 116, 104105 (2014).
 12. Atipong Bootchanont,Jaru Jutimoosik, Sujittra Chandarak, Muangjai Unruan, Pinit Kidkhunthod, Wantana Klysubun,  Saroj Rujirawat, Rattikorn Yimnirun, Ruyan Guo and Amar Bhalla “Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy Study of Local Structure Transformation Behavior in  Perovskite Ba(Ti,Zr)OSystem” Alloy Comp. 616, 430–435 (2014).
 13. Jaru Jutimoosik, Rattikorn Yimnirun, Annette Setzer, Pablo Esquinazi, Jochen Stahn, and Amitesh Paul “Recovery and nonrecovery of the untrained state in an exchange-coupled system” Rev. B. 91, 224428 (2015).
 14. Do Hung Mahh, D.K. Tung, L.T.H. Phong, Nguyen Xuan Phuc, P.T. Phong, Jaru Jutimoosik and Rattikorn Yimnirun “Complementary studies of phase formation during fabrication of Fe65Co0.35 Nanoparticles by mechanical alloying” J. Electron. Mater. 45, 4392 (2016).
 15. Wongmaneerung, R. Tipakontitikul, P. Jantaratana, A. Bootchanont, J. Jutimoosik, R. Yimnirun and S. Ananta “Structure and phase formation behavior and dielectric and magnetic properties of lead iron tantalite-lead zirconate titanate multiferroic ceramics” Mater. Res. Bull. 75, 91-99 (2016).
 16. Kanjana Suponok, Jaru Jutimoosik, Atipong Bootchanont, Pinit Kidkhunthod, Athipong Ngamjarurojana, Saroj Rujirawat, and Rattikorn Yimnirun “Phase formation investigation in PZTmaterials by Synchrotron X-Ray absorption spectroscopy techniques” Integrated Ferroelectrics 177, 1-5 (2017).
 17. Jaru Jutimoosik, Chitnarong Sirisathitkul, Wanida Limmun, Rattikorn Yimnirun and Wannasarn Noonsuk “Synchrotron XANES and ED-XRF analyses of fine-paste ware from 13th to 14th century maritime Southeast Asia” X-Ray Spectrom. 46, 492–496 (2017).
 18. Anurak Prasatkhetragarna, Chana Sriboonpeng, Pongsakorn Jantaratana, Naratip Vittayakorn, Nirawat Thammajak, Jaru Jutimoosik, Santi Maensiri, Rattikorn Yimnirun “Local structure, electrical and magnetic properties of Fe-doped Sr2(Ni,Mo)O6 double perovskite” Int. 43, S140–S144 (2017).
 19. Erwin Hüger, Lars Dörrer,a Rattikorn Yimnirun, Jaru Jutimoosik, Jochen Stahn and Amitesh Paul “Lithium permeation within lithium niobite multilayers with ultrathin chromium, silicon and carbon spacer layers” Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 23233—23243 (2018).