February 22, 2020

 F04021 ผศ.ดร. สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์

ผศ.ดร. สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์

ติดต่อ

ห้องทำงาน : SC5-306
เบอร์โทรศัพท์ : 055-963537
โทรสาร : –
อีเมล : somchaij@nu.ac.th

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก D.Eng (Mechanical Engineering) University of Massachusetts Lowell พ.ศ. 2551

ระดับปริญญาโท M.Sc (Energy Engineering) University of Massachusetts Lowell พ.ศ. 2547

ระดับปริญญาโท M.Sc (Energy Technology) Asian Institute of Technology พ.ศ. 2542

ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2538

 

รางวัลที่เคยได้รับ

ประสบการณ์ด้านการสอน

เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

 • 262510 Mathematical Physics
 • 262365 Electrical Energy Analysis
 • 271551 Heat Transfer
 • 262456 Design of Thermal Systems
 • 262354 Energy Laboratory

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 • ระบบการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IOT/AI)
 • ระบบสะสมพลังงาน (Flow Battery, Lead-acid Battery, Lithium Ion Battery) เพื่อใช้ในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • ปฏิบัติการมาตรฐานการทดสอบแบตเตอรี่

ผลงานทางด้านวิชาการ/วิจัย

 1. บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์

1.1 ระดับนานาชาติ

 1. Suriwong T, Banthuek S, Singhadet E, and Jiajitsawat S. A new Prototype of Thermoelectric Egg Incubator Integrated with Thermal Energy Storage and Photovoltaic Panels: Maejo Int.J.Sci.Technol, 2017; 11(02), 148-157. (scopus)
 2. Jiajitsawat S, Sonsaree S. Heat Pipe Application: Encyclopedia of Energy Engineering and Technology, Second Edition, Taylor and Francis: New York 2015; 828-835. (Taylor & Francis)
 3. Sonsaree S, Jiajitsawat S, Asaoka T, Aguirre H and Tanaka K. Analysis of Low-Heat Upgrading Technologies for Organic Rankine Cycle Power Generation, NU. International Journal of Science 2017; 14(2) : 43-57. (thaiscience)
 4. Sonsaree S, Jiajitsawat S, Asaoka T, Aguirre H and Tanaka K. A small-scale solar Organic Rankine Cycle power plant in Thailand: Three types of non-concentrating solar collectors, Solar Energy 162 (2018) 541–560. (scopus)

 

 • ระดับชาติ
 1. Jiajitsawat S, Vilasmongkolchai T, Pikultong P, Boonthum E, and Phosuphanan N. Potential Evaluation on Energy Management of Hybrid Energy Storage for Solar Power System: Journal of Energy and Environment Technology, 2017; 4(2) 46-55.
 2. Jaktorn C, Jiajitsawat S. Production of Thermal Insulator from Water Hyacinth Fiber and Natural Rubber Latex: NU. International Journal of Science, 2014; 11(2) 31-41. (thaiscience)
 3. Singhadet E, Suriwong T, Jiajitsawat S, Tanarak P. Performance comparison of Heating Coil and Thermoelectric Egg Incubators: Burapha Science Journal, The 6th Science Research Conference, Burapha University, Thailand: 20 -21 March, 2014.

 

 • ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ.
 1. Sonsaree S, Jiajitsawat S, Asaoka T, Aguirre H and Tanaka K. Application of Low-Grade Industrial Waste Heat for Power Generation Using Organic Rankine Cycle Power Generator Combined with Gas Engine-Driven Heat Pump. The Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment 2016, pp. 453 – 467.
 2. Sonsaree S, Jiajitsawat S, Asaoka T, Aguirre H and Tanaka K. Organic Rankine Cycle Power Generation from Industrial Waste Heat Recovery Integrated with Solar Hot Water System by using Vapor Compression Heat Pump as Heating Booster in Thailand, International Conference on Cogeneration, Small Power Plants and District Energy (ICUE 2016) BITEC, Bang-Na, Thailand, 14-16 September 2016. (scopus)

 

 • ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ
 1. Krayrak J, Phosuphanan N, Nochaiya T, and Jiajitsawat S. Physical Property Study and Testing of Corn Cob Lightweight Concrete. The 9th Science Research Conference, Burapha University, Thailand: 25 -26 May, 2017; PY42-PY50.
 2. Phongsura T, Takthuang S, Suriyot S, and Jiajitsawat S. Thermal Conductivity Measurement of Construction Materials Using a Line Heat Source Principle. Proceedings of the 6th Phayao Research Conference 26 – 27 January, 2017, Phayo University, Thailand; 1133-1140.
 3. Jiajitsawat and S. Kanthawan. Preliminary operation testing of a g germinated brown rice dryer with solar energy integrated with cooking gas for household. Proceedings of the 5th Phayao Research Conference 28 – 29 January, 2016, Phayo University, Thailand; 826-834.
 4. Jiajitsawat, S. Kritpolwiwattana, and T. Suriwong, “A FEASIBILITY STUDY OF A COMBINED SENSIBILE AND LATENT HEAT STORAGE FOR A DIRECT STEAM GENERATION”, The 6th Science Research Conference, Burapha University, Thailand: 20 -21 March, 2014.
 5. Udeye, S. Jiajitsawat, and C. Bunmephiphit, “Concrete Solar Collector for Hot Water Production in a Mushroom Cultivating Process”, The 6th Science Research Conference, Burapha University, Thailand: 20 -21 March, 2014.

 

 1. ประสบการณ์ทำงานวิจัย
ลำดับ ตำแหน่งงานที่ทำ โครงการ ปีที่ดำเนินการ
1. หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา Wearable device สำหรับวิเคราะห์สัญญาณชีพเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคลมแดดระหว่างการปฏิบัติภารกิจ 2560
2. หัวหน้าโครงการ โครงการเรื่องพัฒนาเครื่องกำจัด/ลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในอากาศด้วยละอองไอน้ำระดับไมโครร่วมกับไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหย 2560
3. หัวหน้าโครงการ โครงการการพัฒนาระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับตัวสะสมความร้อนแฝงในการควบคุมอุณหภูมิบ่อเลี้ยงปลา 2560
4. ที่ปรึกษาโครงการ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 2560
5. ที่ปรึกษาโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐของโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 2560
6. ที่ปรึกษาโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ- โรงเรียนวังเหนือวิทยา 2560
7. หัวหน้าโครงการ โครงการระบบสาธิตการเพิ่มอุณหภูมิของความร้อนเหลือทิ้งโดยใช้เทคนิคปั๊มความร้อน สำหรับผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคิน 2560
8. หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาระบบสะสมพลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานของประเทศไทย 2559
9. เมธีวิจัย โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร เพื่อลดการเกิดหมอกควัน 2559
10. เมธีวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาจากซังข้าวโพด เพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน 2559
11. เมธีวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การผลิตฉนวนความร้อนจากเส้นใยผักตบชวากับเถ้าแกลบดำและน้ำยางธรรมชาติ 2559
12. ผู้ร่วมโครงการ โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับระบบสูบน้ำ ณ. โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 2559
13. ผู้ร่วมโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโคมไฟส่องทางเดินแบบ LED โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ 2559
14. หัวหน้าโครงการ โครงการเครื่องอบแห้งข้าวกล้องงอกพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับกับแก๊สหุงต้ม 2558
15. หัวหน้าโครงการ โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียภายในครัวเรือนร่วมกับการปลูกพืชไร้ดิน 2558
16. ผู้จัดการโครงการ งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 1 2557
17. หัวหน้าโครงการ ศึกษาเรื่องการผลิตฉนวนความร้อนจากเส้นใยผักตบชวาและ น้ำยางธรรมชาติ 2557
18. หัวหน้าโครงการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับระบบสูบน้ำชุมชน 2557
19. ผู้จัดการโครงการ โครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2556
20. หัวหน้าโครงการ พัฒนาระบบสะสมความพลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส 2556
21. กรรมการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการและดูแลเรื่องพลังงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องนโยบายพลังงานของรัฐบาล

โครงการที่การดำเนินการ:

1. การศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ High Concentrate Photovoltaic ภายในมหาวิทยาลัย

2556 – 2558
22. ผู้ร่วมโครงการ ทดสอบเตาเชื้อเพลิงชีวมวลแบบ wood-gas ขนาดครัวเรือน 2556
23. ผู้ร่วมโครงการ ทดสอบชุดทดลองเรื่องคุณสมบัติของของไหลในท่อตามสมการเบอร์นูลลี่ 2556
24. ผู้ร่วมโครงการ ออกแบบตู้อบแห้งข้าวกล้องงอกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวมวล 2556
25. ผู้ร่วมโครงการ ออกแบบตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบคอนกรีตเปลือยเพื่อการผลิตน้ำร้อน 2556
26. หัวหน้าโครงการ พัฒนากล่องเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์กลุ่มเทอร์โมไฟล์ที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก 2556
27. ผู้ร่วมวิจัย พัฒนาเครื่องวัดรังสีแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าร์เซลล์ 2555
28. หัวหน้าโครงการ พัฒนาระบบสะสมพลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส สำหรับเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าแบบรวมรังสีแสงอาทิตย์ 2555
29. ที่ปรึกษา มูลนิธิพลังงานไร้พรมแดน

 

ให้คำปรึกษาการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในกลุ่มชุมชนที่ด้อยโอกาส และค้นคว้าและสาธิตวิทยาการใหม่ๆ ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเน้นเผยแพร่เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 2554-2555
30. ผู้ร่วมวิจัย ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ภายใต้โครงการวิจัย “โคมไฟส่องถนนแบบหลอด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์” 2553
31. ผู้ร่วมวิจัย ศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของแผงโซล่าร์เซลล์ที่มีการติดตั้งครีบระบายความร้อน 2552
32. ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยวิจัย Department of Mechanical Engineering, University of Massachusetts, Lowell : ช่วยออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในประเทศ Peru และพัฒนาตู้เก็บวัคซีนเทอร์โมอิเล็กตริกโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ 2546-2550