July 16, 2021

Main Story

Editor’s Picks

Trending Story

ประกาศรายชื่อแฟนพันธุ์แท้ฟิสิกส์

  แฟนพันธุ์แท้ฟิสิกส์ ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ไม่จำกัดระดับชั้น และอายุ (ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้) วัน – เวลา การรับสมัครและการแข่งขัน การรับสมัคร…

ทุนการศึกษาพระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีรวังโส

ตามที่ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับความประสงค์ของพระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีรวังโส จะมอบทุนการศึกษา ในส่วนค่าเทอมตลอดการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ทุน ให้กับนิสิตที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน…

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรและนิสิตภาควิชา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรและนิสิตภาควิชาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6-7…

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรและนิสิตภาควิชา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรและนิสิตภาควิชาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6-7…

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรและนิสิตภาควิชา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรและนิสิตภาควิชาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6-7…

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรและนิสิตภาควิชา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรและนิสิตภาควิชาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6-7…

ข่าวดีสำหรับนิสิตใหม่ ปี 2564

มาเรียนฟิสิกส์ด้วยกันครับ @มหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าวดีสำหรับนิสิตใหม่ มีทุนการศึกษาสำหรับค่าเทอมตลอดหลักสูตร สำหรับ