September 11, 2020

atthakorn th

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวสุพัตรา ทิมนิ่ม”

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวสุพัตรา ทิมนิ่ม” นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ที่ได้รับทุนวิจัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist…

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนทักษะ IoT

ขอเชิญชวน  นิสิต บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วม…กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนทักษะ Internet of Things (IoT) โดยมีวิทยากร ดร.วโรดม ตู้จินดา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ในวันที่…

อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม

ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์” ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม” ในโครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม…

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง แนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวน นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง แนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ…

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันแรกพบนิสิตผ่านระบบออนไลน์ด้วย Microsoft Team และชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live ของภาควิชาฟิสิกส์ https://www.facebook.com/PhysicsNaresuanUniversity/ คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  พบนิสิใหม่และผู้ปกครอง ชี้แจงเรื่อง การแนะนำภาควิชาฟิสิกส์ การลงทะเบียนและการเรียนผ่านระบบ…

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563