หน้าแรก  | ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2562

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2562

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร

 • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

 • แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

 • แนวข้อสอบวิชาเคมี

 • แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา

 • แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์

 • แนวข้อสอบวิชาดาราศาสตร์


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ
  ประกาศ

      รายชื่อผู้แทนศูนย์โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา(สอวน.) ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาดาราศาสตร์

       - สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น

       - สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย


  ประกาศ

      รายชื่อผู้แทนศูนย์ สอวน. สาขาดาราศาสตร์ อยู่ระหว่างการตรวจข้อสอบ หากดำเนินการตรวจข้อสอบเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์จะประกาศให้ทราบต่อไป


  ประกาศ

      รายชื่อผู้แทนศูนย์โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา(สอวน.) ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562

       - สาขาคณิตศาสตร์

       - สาขาคอมพิวเตอร์

       - สาขาเคมี

       - สาขาชีววิทยา

       - สาขาฟิสิกส์


  ประกาศ

      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

       - แนวปฏิบัติการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)


  ประกาศ

      ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดค่าย 2 (สาขาชีววิทยา) จากเดิมวันที่ 6 - 22 มีนาคม 2563 ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 7 - 22 มีนาคม 2563

       - กำหนดการ ค่าย 2 (ปรับปรุงวันที่ 3 มีนาคม 2563)


  ประกาศ

      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 เพื่อเข้าฝึกอบรม ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าค่าย 2/2562 (เพิ่มเติม)


  ข่าวประชาสัมพันธ์

      ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ POSN Science Camp 2020

       - โครงการ POSN Science Camp 2020


  ประกาศ

      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 เพื่อเข้าฝึกอบรม ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562

       - แบบตอบรับเข้าค่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร และกำหนดการ ค่าย 2

       - สาขาคณิตศาสตร์

       - สาขาคอมพิวเตอร์

       - สาขาชีววิทยา

       - สาขาเคมี

       - สาขาฟิสิกส์

       - สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น

       - สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย


  ประกาศ

      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพิ่มเติม รอบที่ 2

       - สาขาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพิ่มเติม รอบที่ 2

       - แบบตอบรับเข้าค่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - กำหนดการ ค่าย 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร


  ประกาศ

      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพิ่มเติม

       - สาขาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพิ่มเติม

       - แบบตอบรับเข้าค่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร


  ประกาศ

      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เพิ่มเติม

       - สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เพิ่มเติม

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


  ประกาศ

      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน.สาขาเคมี ศูนย์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เพิ่มเติม)

       - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน.สาขาเคมี ศูนย์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เพิ่มเติม)

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม


  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน. ฟิสิกส์

       - สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนนครสวรรค์

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนนครสวรรค์

       - สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน. เคมี

       - สาขาเคมี ศูนย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

       - สาขาเคมี ศูนย์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม


  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน. ชีววิทยา

       - สาขาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

       - สาขาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม


  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน. คอมพิวเตอร

       - สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

       - สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน. ดาราศาสตร์

       - สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก)

       - แบบตอบรับเข้าค่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - กำหนดการ ค่าย 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร


  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน. (คณิตศาสตร

       - สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - แบบตอบรับเข้าค่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - กำหนดการ ค่าย 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสร

       - สนามสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

       - สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

       - สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

       - สนามสอบโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

       - สนามสอบโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

       - สนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

       - สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

       - สนามสอบโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก


  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - รายชื่อนักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้ารับการอบรมค่าย 2 ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์


  ประกาศการเปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก

      ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562


  ประกาศ

       - ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย (เพิ่มเติม)


  ประกาศ

       - ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย


  ประกาศ

       - ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น