สืบค้นนักวิจัย
ค้นหาจาก ::    คำค้น ::
 หน้าที่ : 1 / 3     แสดงทั้งหมด จำนวนระเบียน = 67

นักวิจัย
1.
Shi-yang Jiang Xinglong
2.
รศ.ดร. stephen woski
3.
กนกวรรณ มารักษ์
4.
กนกวรรณ ช้างวิจิตร
5.
กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์
6.
เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน
7.
ดร. จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม
8.
อาจารย์ ฉันทนา พันธุ์เหล็ก
9.
ผศ.ดร. ชนิดา หันสวาสดิ์
10.
ดร. ณิฐิมา เฉลิมแสน
11.
ดวงกมล ขันธเลิศ
12.
ดวงชีวัน จันเครื่อง
13.
ผศ.ดร. ดวงพร เปรมจิต
14.
ทศวรรษ อินเกาะช้าง
15.
ทัศวรรณ พุทธสกุล
16.
ดร. ทินกร ทาตระกูล
17.
ธนวัน ม่วงดี
18.
ธนา จัดวัฒนกุล
19.
ธนากร วงษศา
20.
ธารทิพย์ ก้อนแก้วมูล
21.
นลินี เอี่ยมสะอาด
22.
นิกร พันธ์รุณ
23.
นิตยา อายุยืน
24.
นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
25.
ดร. นิวัฒน์ นภีรงค์
26.
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์
27.
ศ.ดร. เบคาเล็ม เชกมาติ
28.
ประกายทิพย์ กิติคุณ
29.
ประดับชัย อินมณี
30.
ปาณิสรา ดีเสือ

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-3145 แฟกซ์ 0-5596-3171