การวิเคราะห์ตัวแบบโลจิทสะสมเมื่อมีการยุบกลุ่มของตัวแปรตอบสนองเชิงกลุ่ม แบบมีลำดับ


Abstract


ตัวแบบที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อตัวแปรตอบสนองเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มแบบมีลำดับ มีหลายตัวแบบ งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะตัวแบบ proportional odds ซึ่งมีข้อสมมติว่าพารามิเตอร์ที่บอกความชันคงที่เสมอ โดยสนใจศึกษาว่าเมื่อมีการยุบกลุ่มของตัวแปรตอบสนองระดับที่อยู่ติดกันและระดับน้อยที่สุดกับมากที่สุดเข้าด้วยกันแล้วข้อสมมติของตัวแบบ proportional odds ยังเป็นจริงหรือไม่ พร้อมทั้งศึกษาผลลัพธ์อื่น ๆ ของตัวแบบด้วย จากข้อมูลที่นำมาศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่าการยุบกลุ่มของตัวแปรตอบสนองในระดับที่อยู่ติดกันเข้าด้วยกันนั้นความชันคงที่ แต่เมื่อยุบระดับน้อยที่สุดกับมากที่สุดเข้าด้วยกันพบว่าความชันไม่คงที่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อสมมติของตัวแบบproportional odds และยังพบว่าการยุบกลุ่มของตัวแปรตอบสนองระดับที่อยู่ติดกันเข้าด้วยกันค่าประมาณสัมประสิทธิ์โลจิทสะสมไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และค่า P-value มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังน้อยกว่านัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ของการทดสอบสัมประสิทธิ์โลจิทสะสมจากตัวสถิติวาลด์คงเดิม แต่เมื่อยุบระดับน้อยที่สุดกับมากที่สุดเข้าด้วยกันพบว่าค่าประมาณสัมประสิทธิ์โลจิทสะสมเปลี่ยนแปลงไปมาก ค่า P-value สูงกว่าเดิมและมากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ของการทดสอบสัมประสิทธิ์โลจิทสะสมจากตัวสถิติวาลด์และตัวสถิติอัตราส่วนาวะน่าจะเป็น

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.