การวิเคราะห์ยาปฎิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลิน โดยใช้เทคนิคโวลแทมเมตรี ที่มีไส้ดินสอเป็นขั้วไฟฟ้า

ปริญญา มาสวัสดิ์

Abstract


ในงานวิจัยนี้ได้มีการออกแบบและสร้างขั้วไฟฟ้าราคาถูกสำหรับการวิเคราะห์ในเทคนิคโวลแทมเมตรี โดยการใช้ไส้ดินสอ 5H เป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน ใช้ลวดสแตเลสเป็นขั้วไฟฟ้าช่วย และ ใช้ลวดเงินเป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง ในการตรวจหายาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลินที่ตกค้างในตัวอย่างนม สารตัวอย่างนมและสารละลายมาตรฐานกลุ่มเตตราซัยคลินจะเตรียมอยู่ในสารละลายบัฟเฟอร์แมคเวน ซึ่งมีพีเอชเท่ากับ 4.4 และเติม 0.1 โมลาร์ อีดีทีเอ และ 10 มิลลิโมลาร์ โพแทชเซียมคลอไรด์เป็นสารละลายอิเล็กโตรไลต์ช่วย แล้วทำการวิเคราะห์ในสเตติก เซลล์ โดยการปิเปตสารละลายตัวอย่างในปริมาณที่เหมาะสมลงไป จากการศึกษาด้วยวิธีไซคลิกโวลแทมเมตรีพบว่าให้แคโทดิกเวฟที่มีกระแสสูงสุดในช่วง -0.2 ถึง -0.6 โวลต์ และในการหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลินในน้ำนมตัวอย่างจะต้องทำการสกัดสารกลุ่มนี้ออกจากน้ำนมตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยเฟสของแข็งซึ่งใช้ฟอริซิลเป็นตัวดูดซับ ก่อนนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคดิฟเฟอร์เรสเซียลพัลส์โวลแทมเมตรี โดยพบว่าวิธีดังกล่าวมีช่วงความเป็นเส้นตรงในช่วง 0.5 – 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ มีค่าร้อยละการคืนกลับของเตตราซัยคลิน คลอเตตราซัยคลิน ออกซีเตตราซัยคลิน และ ดอกซีชัยคลิน เท่ากับ 104, 103, 105 และ 102ตามลำดับ และพบว่ามีค่าต่ำสุดของการตรวจวัด คือ 0.26, 0.29, 0.30 และ 0.29 มิลลิกรัมต่อลิตรสำหรับเตตราซัยคลิน คลอเตตราซัยคลิน ออกซีเตตราซัยคลิน และ ดอกซีชัยคลิน ตามลำดับ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.