การพัฒนาโปรแกรมระบบงานปกครองและงานวิชาการ: กรณีศึกษาโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก

อรสา เตติวัฒน์, วิชิระ วีระพลิน, พงันญา ฉันทกานันท์

Abstract


การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบงานปกครองและงานวิชาการของโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก ผ่านเว็บเทคโนโลยี และเพื่อเป็นต้นแบบของระบบการจัดการงานปกครองและงานวิชาการของโรงเรียนทั่วไปที่จะนำไปใช้ การพัฒนาระบบงานนี้ได้พัฒนาด้วยาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL และ Apache สำหรับช่วยในการติดต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมเพื่อแสดงผลบนเว็บเพจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบใช้การพัฒนาระบบแบบ System DevelopmentLife Cycle (SDLC) ในการพัฒนาระบบนี้จะครอบคลุมถึงการบันทึกข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และเรียกดูรายงานของส่วนงานปกครอง (ประกอบด้วยข้อมูลความประพฤติ ข้อมูลการตรวจสารเสพติดการลงเวลามาโรงเรียน) และส่วนงานวิชาการ (ประกอบด้วย ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลอาจารย์ และข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ พบว่าการพัฒนาโปรแกรมระบบงานปกครองและงานวิชาการนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิาพในการทำงานได้ดี สามารถลดขั้นตอนในการทำงานของระบบ ช่วยในการจัดการข้อมูลงานปกครองและงานวิชาการ สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่าย มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้งานระบบคำสำ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.