แบบจำลองการจัดการระบบขนส่งรถไฟฟ้าายในมหาวิทยาลัยนเรศวร


Abstract


โครงงานนี้นำเสนอแบบจำลองการจัดการระบบขนส่งรถไฟฟ้าายในมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยใช้หลักการ Polling ในการรับ-ส่งข้อมูลขอใช้บริการจากป้ายหยุดรถมายังศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้าส่วนกลาง สำหรับระบบที่เสนอนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่หนึ่ง ป้ายการขอใช้บริการรถไฟฟ้า ประกอบด้วยกล่องส่งสัญญาณขอใช้บริการซึ่งประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์MCS-51 และส่งสัญญาณร้องขอผ่านาคมอดูเลตเชิงความถี่ (Frequency Shift Keying: FSK) ในย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรทต์ (ยืน ู่วรวรรณ, 2521) ส่วนที่สอง ศูนย์ควบคุมการจัดการรถไฟฟ้าส่วนกลางทำหน้าที่ตรวจสอบการร้องขอจากป้ายผ่านวงจรมอดูเลตและแสดงผลป้ายที่ร้องขอบนหน้าจอของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นด้วย Visual Basic ซึ่งศูนย์ควบคุมจะทำการจัดรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการ ผลจากระบบดังกล่าวช่วยลดการสูญเสียพลังงานในช่วงที่รถไฟฟ้าให้บริการโดยไม่มีผู้โดยสาร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.