การใช้ตัวแบบโลจิทสะสมในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อน้ำหนักของข้าวสวยหลังหุง ในกระบวนการผลิตข้าวกล่องแช่แข็ง


Abstract


การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อน้ำหนักของข้าวสวยหลังหุงในกระบวนการผลิตข้าวกล่องแช่แข็ง ซึ่งเป็นข้อมูลน้ำหนักของข้าวสวยหลังหุงด้วยเครื่อง HLT ในกระบวนการผลิตข้าวกล่องแช่แข็งของบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตัณฑ์อาหาร จำกัด ตัวแปรตอบสนอง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ น้ำหนักของข้าวสวยหลังหุงที่ต่ำกว่ามาตรฐาน น้ำหนักของข้าวสวยหลังหุงที่ตรงตามตามมาตรฐาน และน้ำหนักของข้าวสวยหลังหุงที่เกินกว่ามาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลอาศัยตัวแบบโลจิทสะสมมแบบProportional Odds (McCullagh, 1980) เพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรอธิบายต่าง ๆ ที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนองที่อยู่ในกลุ่มของน้ำหนักข้าววสวยที่ไม่ได้มาตรฐาน และประมาณความน่าจะเป็นสะสมของแต่ละกลุ่มของตัวแปรตอบสนอง ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอธิบายที่ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนองในประเทน้ำหนักของข้าวสวยหลังหุงที่เกินกว่ามาตรฐาน คือ ตำแหน่งถ้วยข้าวสวยที่อยู่บนด้านซ้ายของสายพาน (Position = 1) และที่อุณหูมิของเครื่อง HLT ขณะหุงข้าวเป็นดังนี้ อุณหูมิด้าน In feed97 - 98 °C และอุณหูมิด้าน Out feed 101 - 102 °C (Temp = 1) และจากการประมาณความน่าจะเป็นด้วยตัวแบบข้างต้น จะส่งผลต่อตัวแปรตอบสนองที่อยู่ในกลุ่มของน้ำหนักของข้าวสวยหลังหุงที่ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยความน่าจะเป็น 0.0304 และในกลุ่มน้ำหนักของข้าวสวยหลังหุงที่ตรงตามมาตรฐานด้วยความน่าจะเป็น 0.2629 ตลอดจนในกลุ่มน้ำหนักของข้าวสวยเกินกมาตรฐาน ด้วยความน่าจะเป็น0.7067 สรุปว่าที่ตำแหน่งถ้วยข้าวสวยอยู่บนด้านซ้ายของสายพานและอุณหูมิของเครื่อง HLT ขณะหุงข้าวเป็นดังนี้ อุณหูมิด้าน In feed 97 - 98 °C และอุณหูมิด้าน Out feed 101 - 102 °C ส่งผลให้น้ำหนักของข้าวสวยมีโอกาสอยู่ในกลุ่มน้ำหนักของข้าวสวยหลังหุงที่เกินกว่ามาตรฐาน

คำสำคัญ: ตัวแบบโลจิทสะสม ตัวแบบ Proportional Odds ตัวแปรตอบสนองจำแนกประเทแบบมีลำดับ น้ำหนักของข้าว สวยหลังหุง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.