กาวพอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเหลวดัดแปรพอลิออล

ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์, อรพินท์ นัคราจารย์, พลพัฒน์ รวมเจริญ

Abstract


กาวพอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์เตรียมได้ปฏิกิริยาระหว่างยางธรรมชาติเหลวดัดแปรพอลิออล (OLNR) กับ 1,6-ไดไอโซไซยานาโตเฮกเซน (HDI) โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบปราศจากตัวทำละลาย พอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์ที่ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้เป็นกาวในการยึดติดประสานระหว่างชิ้นไม้กับชิ้นไม้ และใช้ในการเตรียมแผ่นไม้อัดแข็งสำหรับการศึกษาการติดประสานระหว่างชิ้นไม้กับชิ้นไม้โดยได้ศึกษา ผลของอัตราส่วนโดยโมลของหมู่ไฮดรอกซิลของ OLNR ต่อหมู่ไอโซไซยาเนตของ HDIปริมาณหมู่ไฮดรอกซิลของ OLNR และปริมาณสารขยายสายโซ่ โดยพบว่าค่าความต้านทานต่อแรงเฉือนเพิ่มขึ้นตามปริมาณหมู่ไอโซไซยาเนตที่เพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มปริมาณหมู่ไฮดรอกซิลของ OLNR จาก20% เป็น 50% พบว่าความต้านทานต่อแรงเฉือนมีค่าลดลง ในขณะที่การเติมสารขยายสายโซ่ชนิดน้ำมันดัดแปรพอลิออล พบว่าค่าความต้านทานต่อแรงเฉือนเพิ่มขึ้น โดยมีค่าสูงสุด 5,536 kPa เมื่อใช้อัตราส่วนโดยโมล ของหมู่ไฮดรอกซิลของน้ำมันถั่วเหลืองดัดแปรพอลิออล (SPO) ต่อหมู่ไฮดรอกซิลของ OLNR ต่อหมู่ไอโซไซยาเนตของ HDI เท่ากับ 0.4:0.6:2.0แผ่นไม้อัดแข็งเตรียมได้จากการผสมกาวพอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์ที่เตรียมจากสูตรอัตราส่วนโดยโมลของหมู่ไฮดรอกซิลของ SPO ต่อหมู่ไฮดรอกซิลของ OLNR ต่อหมู่ไอโซไซยาเนตของ HDIเท่ากับ 0.4:0.6:2.0 ร่วมกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา และตัวเร่งปฏิกิริยาในอัตราส่วนโดยน้ำหนักของกาวต่อเนื้อไม้ต่อตัวเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 36:64:0.168 พบว่าค่าความต้านทานต่อแรงดึงของแผ่นไม้อัดแข็งเท่ากับ17.50 MPa ค่าการดูดซึมน้ำและค่าการพองตัวตามความหนาเท่ากับ 3.0% และ 1.4% ตามลำดับ

คำสำคัญ: พอลิยูรีเทน สารยึดติด ยางธรรมชาติเหลวดัดแปรพอลิออล น้ำมันดัดแปรพอลิออล


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.