นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ และชีพลักษณ์ของพืชวงศ์ดอกดิน (Orobanchaceae) ในประเทศไทย

ศิวเชษฐ ชัยโรจน์, ประศาสตร์ เกื้อมณี, สรัญญา วัชโรทัย, สมคิด สิริพัฒนดิลก

Abstract


ศึกษานิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ และชีพลักษณ์ของพืชวงศ์ดอกดินในประเทศไทย โดยการสำรวจและเก็บตัวอย่างทุกระยะการเจริญเติบโตจากแหล่งที่มีรายงานพบในประเทศไทย รวมถึงพืชที่ให้อาศัย พบพืชในวงศ์ดอกดิน 3 ชนิด คือ ดอกดินแดง (Aeginetia indica L.) พบในป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และอาจพบได้บริเวณเขาหินปูน ที่ความสูง 0 – 1,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เอื้องดิน (A. pedunculata Wall.) พบบริเวณทุ่งหญ้าที่ระดับความสูง 50 – 1,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และว่านดอกสามสี (Christisonia siamensis Craib) พบในป่าไผ่เท่านั้น ที่ความสูง 300 – 800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล พืชทั้ง 3 ชนิด ออกดอกในฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม ดอกดินแดงพบได้ทุกาคของประเทศ เอื้องดินพบเฉพาะาคเหนือ าคกลาง าคตะวันตก และฝั่งตะวันตกของาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนว่านดอกสามสี พบเฉพาะาคเหนือ และาคตะวันตก ในส่วนาคตะวันออกเฉียงเหนือพบเฉพาะที่จังหวัดเลย ในขณะที่าคใต้พบเฉพาะที่จังหวัดชุมพรเท่านั้น ชีพลักษณ์ของพืชทั้ง 3 ชนิดคล้ายกัน โดยเริ่มจากเมล็ดงอกและแทงรากเบียนเข้าไปในท่อลำเลียงของรากพืชที่เป็นผู้ให้อาศัยและพัฒนาเป็นปุ่ม (tubercle) จากนั้นจึงเจริญเป็นดอกชูขึ้นเหนือดิน เมื่อผลแก่จะแตกออกปล่อยเมล็ดจำนวนมากลงสู่ดิน เมล็ดจะพักตัวอยู่ข้ามปี

คำสำคัญ : วงศ์ดอกดิน, นิเวศวิทยา, การกระจายพันธุ์, ชีพลักษณ์


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.