วงจรเชื่อมต่อสัญญาณราคาถูกสำหรับการตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้า


Abstract


บทความนี้นำเสนอการพัฒนาวงจรเชื่อมต่อสัญญาณสำหรับการตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นต้องใช้วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลต่อร่วม ซึ่งทำให้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมีต้นทุนต่ำ เทคนิคที่ใช้เป็นการอาศัยไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวจับเวลาค่าคงตัวเวลาของวงจร RC โดยตรง ย่านการวัดค่าความจุไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วง 1 nF ถึง 1000 nF และช่วง 1 mF ถึง 1000 mF ผลจากการทดสอบการทำงานพบว่าเครื่องมือที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้เป็นไปตามหลักการที่ได้นำเสนอ โดยมีค่าผิดพลาดแบบเทียบค่าเต็มสเกลทั้งสองช่วงเท่ากับ ±0.42% และ ±0.82% ตามลำดับ

คำสำคัญ: วงจรเชื่อมต่อสัญญาณ การตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้า ค่าคงตัวเวลา-RC ระบบเฝ้าตรวจวัดเซนเซอร์แบบเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้า


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.